Hướng dẫn các thủ tục về hành nghề y tư nhân

1. Hướng dẫn thủ tục đăng ký hành nghề Y- Dược tư nhân

2. Hướng dẫn thủ tục thành lập Bệnh viện tư nhân, dân lập

3. Biên bản thẩm định cơ sở hành nghề Y Dược tư nhân

4. Biểu mẫu cập nhật danh sách nhân sự cơ sở hành nghề Y Dược tư nhân

5. Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân

6. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân

7. Đổi Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân

8. Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân

9. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (loại hình Phòng khám chuyên khoa)

10. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (loại hình Phòng khám chuyên khoa)

11. Chuyển địa điểm Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (loại hình Phòng khám chuyên khoa)

12. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (loại hình Phòng khám chuyên khoa)

13. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (loại hình Phòng khám đa khoa)

14. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (loại hình Phòng khám đa khoa)

15. Chuyển địa điểm Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (loại hình Phòng khám đa khoa)

16. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (loại hình Phòng khám đa khoa)