Các văn bản pháp lý khác

- Số: 40/2007/QĐ-BYT (ban hành ngày 16/11/2007): Quyết định về việc ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân. Đường link

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=13003

- Số 07/2007/TT-BYT (ngày ban hành: 25/05/2007): Thông tư Hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyển và trang thiết bị y tế tư nhân

- Số 07/2005/TT- BYT (ngày ban hành: 09/03/2005): Hướng dẫn sửa đổi điểm thứ 2, khoản 8, Điều 79 của Thông tư số 01/2004/TT- BYT ngày 06 tháng 1 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

- Số 09/2004/TT-BYT (ngày ban hành: 14/09/2004): Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư số 01/2004/TT-BYT về hành nghề y, dược tư nhân

- Số 3902/YT-ĐTr (ban hành ngày 02/06/2004): Hướng dẫn thủ tục thành lập Bệnh viện tư nhân, dân lập

- Số 01/2004/TT-BYT (ngày ban hành: 06/01/2004): Thông tư hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân

- Số 103/2003/NĐ-CP (ban hành ngày 12/09/2003): Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. Đường link:

http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=21252

- Số 07/2003/PL-UBTVQH11 (ban hành ngày 25/02/2003): Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân 2003. Đường link:

http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=19743

- Số 04/2002/TT-BYT (ngày ban hành: 29/05/2002): Thông tư hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề Y Dược

- Số 02/2000/TT-BYT (ngày ban hành: 21/02/2000): Hướng dẫn kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người

- Số 02/2000/TT-BYT (ngày ban hành: 21/02/2000): Phụ lục Thông tư 02/2001/TT-BYT (Hướng dẫn kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người)

- Số 09-BYT/TT (ngày ban hành: 04/05/1994): Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân